QUINTANES – Escola de Formació Professional en el Medi Rural

Escola de Formació Professional en el Medi Rural

Quintanes – Escola de Formació Professional és un centre educatiu privat i concertat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant els seus ensenyaments i programes de formació, vol contribuir a la promoció professional, cultural i social del medi rural i, en especial, del sector agrícola, ramader, jardiner, forestal, paisatgístic i de gestió del medi natural.

Imparteix cicles formatius de formació professional tant de Grau Mitjà com de Superior, així com cursos no reglats de formació per a antics alumnes i professionals del sector.

 

Cicles Formatius de Grau Mitjà

A continuació els presentem els tres Cicles Formatius de Grau Mitjà que pots cursar a QUINTANES – Escola de Formació Professional en el món rural.

-Producció Agropecuària

-Aprofitament i Conservació del Medi Natural

-Jardineria

Producció Agropecuària

El sector agropecuari és la part del sector primari que combina el sector agrícola (agricultura) i el sector ramader o pecuari (ramaderia). En aquests estudis, els nostres alumnes aprenen a obtenir productes i subproductes de la ramaderia i l’agricultura seguint criteris de qualitat i rendibilitat. També aprenent a tenir en compte durant la seva gestió el manteniment de les instal·lacions i equips, i a aplicar la legislació de protecció ambiental, de prevenció de riscos laborals, de benestar animal i seguretat alimentària.

Algunes de les sortides laborals que ofereixen aquests estudis són: Treballador en cultius i ramaderia, avicultor, agricultor, fructicultor,  floricultor, operador de maquinària agrícola i ramadera criador de bestiar, apicultor,  productor o productora de llet i d’ous, i horticultor.

Aprofitament i Conservació del Medi Natural – FORESTAL

Activitats com la vigilància, el manteniment i la protecció del medi natural són algunes de les tasques que els nostres alumnes aprenen en aquest cicle formatiu, activitats pròpies de les tasques d’una persona forestal.

Algunes de les sortides laborals que ofereixen aquests estudis són:  bomber forestal  repoblacions forestals i repoblacions d’espècies, creació d’empreses piscícoles, creació i control de vivers d’arbres i plantes, rendiment de les explotacions forestals, entre moltes altres sortides.

Jardineria

Aquesta formació dóna els coneixements teòrics i pràctics per a poder  instal·lar, conservar i restaurar jardins d’exterior i interior. També permeten gestionar prades per a ús esportiu, i realitzar les activitats de producció de planta i de floristeria, operant i mantenint la maquinària i instal·lacions.

Algunes de les sortides laborals que ofereixen aquests estudis són: treballador/a d’hortes, vivers i jardins, oficial/a de floristeria i venedor/a de   floristeria, jardiner/a, cuidador/a de camps d’esport, treballador/a de parcs urbans i de   jardins històrics i botànics, treballador/a d’una   empresa de jardineria per compte propi, entre moltes altres sortides laborals.

Cicles Formatius de Grau Superior

A continuació els presentem els tres Cicles Formatius de Grau Superior que pots cursar a QUINTANES – Escola de Formació Professional en el món rural.

-Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal

-Gestió Forestal i del Medi Natural

-Paisatgisme i Medi Rural

 

Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal

Amb aquesta formació, els nostres alumnes aprenen a gestionar la producció ramadera. A més de la gestió ramadera, també aprenen a realitzar treballs especialitzats de suport a equips veterinaris. Després de cursar aquests estudis, podran programar i organitzar els recursos materials i humans, aplicar plans de producció, qualitat, sanitat i benestar animal, sempre tenint en consideració la protecció ambiental i seguint la legislació vigent
Destaquen algunes sortides laborals com: encarregat d’explotacions ramaderes, encarregat de màquines i equips ramaders, responsable del maneig i de les cures del bestiar, responsable de la producció en explotacions o empreses ramaderes, ajudant de veterinària en explotacions ramaderes, associacions de productors o en empreses del sector agroalimentari, entre moltes altres possibilitats.

Gestió Forestal i del Medi Natural

Realitzant aquesta formació, els nostres alumnes un cop han acabat els estudis tenen la capacitat i les habilitats de programar, organitzar, supervisar i realitzar activitats de treball al bosc i en vivers. Aquests estudis capaciten a la persona per poder controlar i protegir el medi ambient.

Algunes de les sortides laborals que ofereixen aquests estudis són: Guarda d’espais naturals, encarregat/da de vivers en general, coordinador/a d’unitats de prevenció i d’extinció d’incendis forestals, coordinador/a de feines de vigilància rural, especialista en activitats de control legal de depredadors o espècies invasores, entre moltes altres sortides laborals.

Paisatgisme i Medi Rural

Aquests estudis estan especialment dissenyats per desenvolupar projectes de jardins i zones verdes. També capaciten a l’estudiant per gestionar la producció de plantes i la producció agrícola. A Quintanes, l’alumne aprèn a  gestionar aplicant criteris de rendibilitat econòmica i complint amb la normativa ambiental, de producció ecològica, producció en viver, control de qualitat, seguretat alimentària i prevenció de riscos laborals.

Algunes de les sortides professionals que ofereixen aquests estudis són, a més de l’accés a qualsevol estudi universitari oficial o de grau, l’accés al món laboral com a tècnic en jardineria, encarregat/da de la instal·lació de parcs, jardins i àrees recreatives urbanes, encarregat/da de manteniment, conservació i restauració de jardins i parcs, treballador/a per compte   propi en empresa de jardineria i restauració del paisatge, entre moltes d’altres possibilitats, dissenyador/a de zones enjardinades que no requereixin la redacció d’un projecte.

 

 

Per a més informació, ens podeu contactar:

per telèfon, al 93 850 24 41

per e-mail, a efa@quintanes.com

o visitar-nos a la nostra Masia Mas Quintanes, a la Carretera BV-4608 Km 13,2

quintanes cicle formatiu

cicle formatiu quintanes

Vols informació referent a algun curs?

    Nom(requerit)

    e-mail(requerit)

    teléfon(requerit)

    Missatge

    Confirma que ets humà