Tot el que has de saber sobre LES PROVES DE MOSSO D’ESQUADRA!

Vols preparar-te per les proves d’accés pel cos de mossos d’esquadra? Aquí t’expliquem tota la informació que necessites saber!

Aquestes son les diferents FASES de la CONVOCATÒRIA que t’has de preparar per presentar-te a les proves de mosso d’esquadra!

Primera fase

• 1a prova. Exercicis i subproves següents:

1r: Exercici de coneixements Test de 30 preguntes en relació amb el temari que s’inclou a l’annex de les bases de la
convocatòria.
Cada pregunta té quatre alternatives de resposta de les quals només una és correcta.

2n: Subprova aptitudinal Bateria de tests adreçats a avaluar les capacitats intel•lectuals i els processos de raonament de la persona aspirant. S’avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva.

La puntuació d’aquesta subprova es de 0 a 10 punts. Per ser considerat apte en aquesta subprova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

3r: Subprova de personalitat Subprova orientada a avaluar els trets de la personalitat de la persona aspirant, així com la seva adaptació personal i social.
Qualificació: apte/a o no apte/a

Seran aptes a la primera prova les persones participants que hagin estat aptes a la subprova aptitudinal i a la subprova de personalitat i d’aquestes, les 4.000 persones que hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de la puntuació obtinguda en la subprova de coneixements i en la subprova aptitudinal.

• 2a prova. Prova física

Per fer la prova, les persones aspirants hauran de presentar-se amb roba esportiva. Previament es realitzaran tres tipus de comprovacions alas aspirants:

1Previa realització d’aquesta fase es faràan les Comprovacions recollides al annex de la convocatoria i que son causa d’exclusió :Comprovacions antropomorfiques, Causes d’exclusió mèdica i Comprovacio de tatuatges.

 

De seguit, Cadascun dels exercicis es valorarà d’acord amb el barem que es confeccioni tenint en compte els resultats obtinguts per totes les persones aspirants del mateix sexe, agrupades per franges d’edat.

1r exercici: Circuit d’agilitat 2n exercici: Cursa llançadora 3r exercici: Pressió sobre banc
Continuaran endavant les 3.200 persones que, d’entre les persones aptes a la prova física, hagin obtingut les millors puntuacions en la suma de la puntuació de la primera i de la segona prova.

• 3a prova. Adequació psicoprofessional

1a subprova: proves psicotècniques Orientades a avaluar l’adequació de les característiques de la persona aspirant en relació amb
les tasques a desenvolupar.

Un cop avaluades les proves psicotècniques, el tribunal qualificador fixarà els criteris que determinin quines persones aspirants han de fer l’entrevista i es publicarà la llista de les persones aspirants convocades.
2a subprova: entrevista Consistirà en una entrevista per contrastar i ampliar el resultat de les proves psicotècniques amb vista a determinar l’adequació de la persona aspirant al perfil professional desitjat

• 4a prova. Coneixements de llengua catalana

1a part: expressió escrita S’hi avaluen el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text de 180 paraules, com a
mínim, i els coneixements pràctics de llengua per mitjà de cinc blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana relacionats.
Durada màxima: 1.30 hores

Aquesta és la 2a part que t’has de prepara

Expressió oral S’avaluarà l’expressió oral per mitjà d’una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat.
Durada màxima: 10 minuts

La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a.

Exempció: Les persones participants han de posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1), equivalent o superior de conformitat amb el que estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català

Aquí comença la Segona fase de les proves d’accés al cos de mossos d’esquadra

Consistirà en la superació d’un curs selectiu de formació bàsica policial d’una durada no superior a nou mesos.

S’avaluarà, de manera independent, tant l’assoliment del nivell acadèmic com l’adquisició del perfil de competències i actituds de servei necessaris determinats per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Per superar el curs de formació bàsica s’haurà d’obtenir una puntació mínima de 35 punts sobre un màxim de 70 punts a l’avaluació acadèmica i la qualificació d’apte/a en l’avaluació del perfil de competències i actituds de servei.

Aquesta és la Tercera fase

 

• Les pràctiques són de caràcter selectiu i obligatori, d’un mínim de 12 mesos de durada, dividides en períodes avaluables de 3 mesos, que tindran cadascun d’ells també caràcter selectiu.

• Es portaran a terme prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat per la Direcció General de la Policia, idoni per a l’obtenció del nivell de professionalització i formació integral de la persona funcionària en pràctiques.

• La qualificació d’aquesta fase serà d’apte/a o no apte/a

 

Si després de veure tot el que has d’estudiar, vols que et donem un cop de mà, fes clic aquí!

REQUISITS PER PRESENTAR-SE

Per tal de poder-te presentar, també s’han de complir uns requisits.

.1 Les persones participants han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola d’acord amb la legislació vigent.

b) Haver complert 18 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.

c) Tenir el títol de batxiller, de tècnic o un altre d’equivalent o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent de l’òrgan competent.

d) Tenir una alçada mínima d’1,65 m els homes i d’1,60 m les dones i tenir un índex de massa corporal de Quetelet entre 18,5 i 30 d’acord amb el que estableix la base 6.1.5 d’aquesta convocatòria.

Seran excloses les persones participants que no compleixin el requisit mínim de l’alçada establert a la base 2.1.d).

Seran excloses les persones participants que no compleixin el requisit de l’índex de massa corporal establert a la base
2.1.d).

En cas que s’observi un desenvolupament muscular important, s’admetrà un marge de tolerància d’un 5%. L’índex de massa corporal s’estima mitjançant l’índex de Quetelet (pes en kg dividit per l’alçada al quadrat en metres).

En el supòsit que les persones participants no compleixin aquests requisits en una primera observació, l’equip mèdic responsable farà un segona observació per tal de verificar l’alçada i l’índex de massa corporal.

Així mateix es realitzarà una nova observació quan la persona del tribunal qualificador present a la prova ho determini.

e) No estar inclòs en cap causa d’exclusió mèdica de les que consten a l’annex 3 d’aquesta convocatòria. Es realitzaran les proves mèdiques necessàries per comprovar que les persones participants no estan incloses en cap de les causes d’exclusió mèdica indicades a l’annex

3. En aquestes proves s’apliquen les tècniques mèdiques d’ús convencional que es considerin oportunes, analítiques d’orina i de sang i les exploracions o proves complementàries que els metges designats pel tribunal qualificador creguin oportunes. Cada una de les proves a realitzar es farà en una única crida en els dies i hores que es determinin

Comportarà l’exclusió de la convocatòria el fet de tenir tatuatges que compleixin alguna de les característiques següents:

– Situats als braços i que, amb la camisa de màniga curta de la uniformitat reglamentària, la seva part visible superi, en el seu conjunt, una àrea delimitada de 70 cm2.
– Situats a les mans que superin, en còmput total, una àrea delimitada de 2,25 cm2.
– Situats al cap, al coll o al clatell.

– Amb un contingut contrari als principis, valors i competències establerts en el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya (Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer).

La comprovació de tatuatges implica el consentiment de les persones participants perquè se’ls facin fotografies dels tatuatges a fi de posar-les a disposició del tribunal qualificador per a la seva avaluació.

f) No tenir antecedents penals, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.

g) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.

h) Haver satisfet la taxa d’inscripció que correspongui, d’acord amb el que estableixen les bases 3.2 i 3.3 d’aquesta convocatòria, sempre que no es trobi incurs en el supòsit d’exempció establert a la base 3.3.2.

i) Prendre el compromís de portar armes mitjançant una declaració jurada.

j) Estar en possessió del permís de conduir vehicles de la classe B, en vigor, o permisos equivalents d’acord amb la normativa aplicable.

Temari Mossos d’Esquadra 2023

Aquest és el temari que t’hauràs de preparar per passar les proves d’accés al cos de mossos d’esquadra.

Si veus que tu sol@ no podràs, fes clic aquí i et proposem la solució!

 

Coneixements de l’entorn

• 1. Actividades iniciales
• 2. Història de Catalunya (part I)
• 3. Història de Catalunya(part II)
• 4. Història de la policia a Catalunya
• 5. Àmbit sociolingüístic
• 6. Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial
• 7. Entorn social a Catalunya
• 8. Les noves tecnologies de la informació en el segle XXI

Institucional

• 1. Actividades iniciales
• 2. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC)
• 3. Institucions de la Generalitat de Catalunya
• 4. L’ordenament jurídic de l’Estat
• 5. Els drets humans i els drets constitucionals. Les garanties dels drets
• 6. Les institucions polítiques de l’Estat
• 7. Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional
• 8. L’organització territorial de l’Estat
• 9. Organització de la Unió Europea

Seguretat i Policia

• 1. Actividades iniciales
• 2. Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat
• 3. El Departament d’Interior
• 4. La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya
• 5. El marc legal de la seguretat de l’Estat: forces i cossos de seguretat
• 6. Codi deontològic policial

 

Si creus que un cop de mà t’aniria bé per ajudra-te a passar les proves, fes clic aquí!

 

Si vols que t’informem sobre com preparar-te, omple el formulari i ho farem sense compromís!

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *