Supera les proves i entra a formar part del cos de Mossos d’Esquadra!

T’has plantejat en mai, en què consisteixen exactament les proves d’accés a Mosso d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya? T’ho expliquem en aquest article. I prepara’t per superar totes les proves!

Primera fase

La primera fase consta d’un total de 4 proves.
1a prova. Exercici de coneixements, subprova aptitudinal i subprova de personalitat.
Per a la superació d’aquesta primera prova, la persona aspirant ha d’obtenir un mínim de 5 punts en l’exercici de coneixements, un mínim de 5 punts en la subprova aptitudinal i la qualificació d’apte/a en la subprova de personalitat.

2a prova. Prova física i comprovació de dades antropomètriques
Per la prova física, s’han de realitzar dos exercicis: el circuit d’agilitat i la cursa llançadora (córrer de línia a línia, seguint el ritme del magnetòfon).
Cada exercici es puntua de 0 a 10 punts. La puntuació final s’obté dividint entre dos la suma total de punts aconseguits en cadascun dels exercicis físics. Per
superar la prova s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

Per a la comprovació de les dades antropomètriques, es comprova que es compleixen els requisits mínims d’alçada i d’índex de massa corporal.

3a prova. Coneixements de llengua catalana i comprovació de causes d’exclusió mediques.
Es comprova el nivell d’expressió escrit i oral de la persona aspirant a Mosso d’Esquadra. En aquestes proves, s’ha de redactar una carta personal de 150 paraules mínim respondre sis blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió, i realitzar una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat.
La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no apte/a. Per superar aquesta prova s’ha d’obtenir la qualificació d’apte/a.
En aquesta tercera prova també es fa un reconeixement mèdic. A l’inici del reconeixement mèdic, s’ha de contestar un qüestionari mèdic amb la declaració jurada de malalties i tractaments mèdics. La no formalització del qüestionari, així com l’omissió intencionada i/o la falsedat de les dades sol·licitades, comporta l’exclusió automàtica del procés selectiu.
4a prova. Adequació psicoprofessional
Consta de dues proves: les proves psicotècniques i l’entrevista. Són proves orientades a avaluar l’adequació de les característiques de la persona aspirant en relació amb les tasques a desenvolupar. Per superar la prova s’haurà d’obtenir la qualificació d’apte/a.

Segona fase: Curs selectiu ISPC

Consistirà en la superació d’un curs selectiu de formació bàsica policial d’una durada no superior a nou mesos. Per superar el curs de formació bàsica s’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 35 punts sobre un màxim de 70 punts a l’avaluació acadèmica i la qualificació d’apte/a en l’avaluació del perfil de competències i actituds de servei.

Tercera fase: Pràctiques

Les pràctiques són de caràcter selectiu i obligatori, d’un mínim de 12 mesos de durada, dividides en períodes avaluables de 3 mesos, que tindran cadascun d’ells també caràcter selectiu. La qualificació d’aquesta fase serà d’apte/a o no apte/a.

 

curs oposicions mosso esquadra

La millor manera d’assegurar la teva plaça és preparar-te intensament per les diferents proves, tant les acadèmiques com les físiques. Hi ha molts centres especialitzats en oposicions, que et poden ajudar a preparar-te per aquestes proves.

 

Trobaràs els millors centres i la millor formació fent clic aquí.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *